Type:
Wood species:
Company name: CHUDOVO-RWS LTD
Address: Derzhavin Street
City: RU - 174210 Chudovo, Novgorod
Telephone: +7 812 326 84 94
Fax: +7 812 326 86 70
E-mail: timo.j.vainikka@upm-kymmene.com
Web: www.upm-kymmene.com


Type:
Wood species:
Company name: EUROFOREST
Address: 10, 1st Pekhotny lane
City: RU - 123182 Moscow
Telephone: +7 495 258 2512
Fax: +7 495 785 5491
E-mail: apopov@euroforest.ru
Web: www.euroforest.ru


Type:
Wood species:
Company name: SVEZA GROUP
Address: 5 ul. Bolshaya Akademicheskaya bldg. 4
City: RU - 127299 Moscow
Telephone: +7 495 783 0035
Fax: +7 495 783 0034
E-mail: overseas@sveza.com
Web: www.sveza.comType:
Wood species:
Company name: UNITED PANEL GROUP
Address: 20, building 1L, Kulakova street
City: RU - Moscow region, 123592
Telephone: +7 495 995 3500
Fax: +7 495 995 3510
E-mail: novikova@upgweb.com
Web: www.upgweb.com


Type:
Wood species:
Company name: ZELENODOLSK PLYWOOD MILL
Address: Kooperativnaja street 1
City: RU - Zelenodolsk 422541
Telephone: +7 84371 32652
Fax: +7 84371 32622
E-mail: vadim-yurin@yandex.ru
Web: